Trang chủ  Font  Liên hệ  Tìm kiếm  Check e_mail  English
 CHUYÊN MỤC
Giới thiệu
Y tế cộng cộng
Nghiên cứu y học
Đào tạo
Dịch vụ y tế
Vắc xin & Sinh phẩm
Giáo dục sức khỏe
Ấn phẩm
Tin tức
 
 

GIỚI THIỆU

BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  651/TB-PAS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 06  năm 2009 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Điều Hành Hội Nghị Khoa HọcThường Niên năm 2009


 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN PASTEUR TP.HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-BYT ngày 18/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 1947/2000/QĐ-BYT ngày 23/6/2000 của Bộ Y tế qui định phân cấp và quản lý cán bộ công chức ngành y tế;
Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban điều hành Hội nghị gồm các thành viên sau:

1. TS. Trần Ngọc Hữu – Viện trưởng, trưởng ban.
2. PGS.TS Trương Thị Xuân Liên – Chủ tịch Hội đồng Khoa Học, phó ban
3. BS. Lê Hoàng San – Phó Viện trưởng,  phó ban
4. KS. Nguyễn Văn Hải – Phó Viện trưởng, phó ban
5. TS. Cao Thị Bảo Vân – Phó Viện trưởng, phó ban
6. TS. Nguyễn Khắc Lương Quang – Phụ trách Phòng KHTH, thành viên
7. CN. Nguyễn Thị Trang Thanh – Phụ trách Phòng TCKT, thành viên.

Điều 2. Thành lập Tiểu ban chuyên môn, gồm các thành viên sau:

1. PGS.TS Trương Thị Xuân Liên, Chủ tịch Hội Đồng Khoa Học, trưởng ban
2. BS. Lê Hoàng San – Phó Viện trưởng, phó ban
3. TS. Cao Thị Bảo Vân – Phó Viện trưởng, phó ban
4. TS. Vũ Thị Quế Hương – Trưởng khoa VSMD, thành viên
5. ThS. Nguyễn Thị Minh Phượng – Trưởng khoa YTCC, thành viên
6. Bs. Phan Văn Tú – Phó khoa VSMD, thành viên
7. Bs. Tô Thị Hương – Phụ trách bộ phận NCKH (phòng KHTH), thành viên.

Điều 3. Thành lập Tiểu ban hậu cần, gồm các thành viên sau:
1. KS. Nguyễn Văn Hải – Phó Viện trưởng, trưởng ban
2. BS. Nguyễn Văn Tám – Trưởng phòng TCCB, phó ban
3. TS. Nguyễn Khắc Lương Quang – Phụ trách Phòng KHTH, phó ban
4. CN. Nguyễn Thị Trang Thanh – Phụ trách Phòng TCKT, thành viên
5. KS. Phạm Minh Quất – Trưởng phòng HCQT, thành viên.
6. CN. Lê Việt Hà – Phó phòng VT, thành viên.

Điều 4. Ban điều hành và các tiểu ban trên chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các công việc liên quan đến Hội nghị khoa học thường niên 2009; Báo cáo và đề xuất các giải pháp xử lý các vướng mắt trong khi thực hiện.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

                     

Nơi nhận:

      VIỆN TRƯỞNG

  • Như trên;
  • Lưu: VT, QLKH- KHTH.

     (Đã ký)

 

.                                                                                            

                                      Trần Ngọc Hữu

 

 

 

 

 

 

 
Trang chủ | Font | Liên hệ | Tìm kiếm | Check e_mail | English  
Bản quyền của Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh - 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 8200739, Fax: (84-4) 8231419